SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Årsmöte 2000-05-06

Svenska Bordshockeyförbundets årsmöte
Datum: 2000-05-06 Plats: Star Hotel, Avesta

Närvarande klubbar: Skåne BF, Stockholms IK, Y-not, Peking Puckos, Ridiculous Mice, Nugents lärjungar, Arnemark, Bodens BHK, Ryggen, Överum, Umeå HSS, TK Tigers.

1. Till mötesfunktionärer valdes Rickard Sjöstedt (ordförande), Hans Österman (sekreterare och rösträknare), Kalle Bindekrans (justerare) och David Andersson (justerare).

2. Årsmötet ansågs ha blivit behörigt utlyst.

3. Dagordningen fastställdes.

4a. SBHF:s ordförande Rickard Sjöstedt redogjorde för styrelsens verksamhet den gångna mandatperioden, 991030-000504:

 • Vi har etablerat en mer regelbunden kontakt med Stiga och startat en planering för framtida samarbete.
 • Vi har arbetat för mer kontinuitet och "ordning & reda" i vårt arbete genom att ha regelbundna, kortare möten på varje tävling där vi varit beslutsmässigt antal ledamöter. Vi har även haft regelbunden e-mailkontakt ledamöterna emellan.
 • Vi har rett ut en del luddiga begrepp gällande regelverk och regeltolkningar ­ såväl nationella som internationella.
 • Vi har försökt få styrelsens arbete mer synligt genom att visa upp mötesprotokoll och resultaträkningar på hemsida och i medlemstidning.
 • Vi har planerat och genomfört en testversion av bordshockeyns dag.
 • Vi har sett över SM-arrangemanget för att se vad vi kan göra för att det ska återfå den status och deltagarantal det en gång hade. Vi har flyttat arrangemanget till våren då spelförsäljningen just haft sin topp, gjort nya spelutskick där det ingår en fribiljett för förstagångsdeltagare samt att vi arbetar hårt på David Anderssons förslag att få SM i Globen i januari 2001.
 • Vi har givit en seriös lettisk satsning information och stöd i deras bildande av ett nationellt förbund och tips om säsongsupplägg.

  4b. Eftersom inga revisorer valdes vid förra årsmötet kunde inga revisorer lämna någon berättelse för den gångna mandatperioden.

  5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.

  6. Säsongsavgifterna kvarstår. 100 kr för klubbregistrering, 120 kr för spelarregistrering och 20 kr för förstaårs- samt juniorregistrering. Årsskiftet gäller även fortsättningsvis som den dag då registreringen löper ut.

  7a. Årsmötet valde följande styrelse för kommande mandatperiod: Rickard Sjöstedt (ordförande), Lars Hjort, Jerry Wikström, Peter Östlund, Anna Påhlsson, David Andersson, Hans Österman (suppleant) och Kalle Bindekrans (suppleant).

  7b. Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Peter Stensmyr och Henrik Brodin.

  7c. Till revisorer valdes Thomas Björnson och Patrik Danielsson.

  8a. Flera motioner angående den så kallade burloppan hade lämnats in till årsmötet som beslutade att följande ska gälla: "Loppan, inklusive målvaktsloppan, får inte gå direkt i mål. Tar pucken i isen, styrs in via målvakten eller motståndarens gubbar räknas det inte som mål. styrning från sarg eller egna gubbar är tillåtet och räknas som mål." Denna regel är identisk med den internationella. (Observera att styrelsen måste utarbeta ett förslag på hur loppan ska definieras. Någon sådan definition finns inte i dag. Förslaget bör sedan klubbas vid extra årsmöte. Sekr. anm.)

  8b. Årsmötet biföll motion om att årsredovisningen av förbundets ekonomiska verksamhet ska presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet av kassören genom till exempel medlemstidningen.

  8c. Årsmötet sa nej till styrelsens orienterande motion om att förbjuda utländskt deltagande i individulla SM och lag-SM.

  8d. Årsmötet beslöt att fastslå att det ska finnas ett divisionssystem i lag-SM. Hur detta ska se ut överlåts till styrelsen att utreda. Styrelsen ska då bekta: 1) Hur många lag ska vara i elitdivisionen? 2) Vad ska avgöra vilka lag som ska spela i elitdivisionen, resultat i föregående lag-SM eller spelarnas individuella ranking? 3) Hur ska nya/sammanslagna/splittrade klubbar bedömas?

  8e. Årsmötet avslog en motion om att motioner måste klubbas av två ordinarie årsmöten för att kunna gälla. Nuvarande regel kvarstår därmed, nämligen att det räcker med ett årsmöte för att bifalla motion.

  8f. Frågan om hur ett eventuellt klubb-SM (lag-SBL) med prispengar ska se ut hänskjuts till styrelsen. Observera i detta sammanhang att årsmötet beslutade att avgiften för klubbregistrering ska kvarstå på 100 kronor per säsong.

  8g. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att se över tävlingsföreskifterna.

  9. Inga övriga frågor togs upp.

  10. Mötet avslutades.

  Vid protokollet:
  Hans Österman

 • © Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson