SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Årsmöte 2005-04-30

Svenska Bordshockeyförbundets årsmöte
Datum: 2005-04-30 Plats: Restaurang Hanoi New Center, Örebro

Närvarande klubbar med rösträtt: Atletico Göteborg, BHK Möllan Rouge, BK Brottsling, Ryggens BHF, Stockholms IK, Team Arctic Ice Shot, TK Tigers, Umeå HSS, Örebro BHF

§1 Val av mötesfunktionärer
A. Ordförande: Henrik Brodin valdes till ordförande för mötet.
B. Sekreterare: John Wreland valdes till sekreterare för mötet.
C. Justerare och rösträknare: Pontus Eriksson och Martin Arenlind valdes till justerare, tillika rösträknare.

§2 Fråga om mötet har blivit ordentligt utlyst
Årsmötet ansågs ha blivit ordentligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4 Föredragning av:
A Styrelsens verksamhetsberättelse
Henrik Brodin läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
B Revisorernas berättelse
David Donnerdal redovisade den ekonomiska sammanställningen för SBHF under 2004.

§5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§6 Fastställande av säsongsavgifterna
Ingen ändring av säsongsavgifterna. Registrering av klubb 100 SEK, individuell spelarlicens 120 SEK, licens för juniorer och nya medlemmar 20 SEK.

§7 Val av styrelse, valberedning och revisorer
A Val av ordförande samt ledamöter och suppleanter till styrelsen
Ordförande: Henrik Brodin
Ledamöter: Martin Arenlind (nyval), Martin Brodin (nyval), David Donnerdal (kassör), Hans E Lindqwist, John Wreland (sekreterare), Peter Östlund
Suppleanter: Micael Sundqvist, Hans Österman
B Val av valberedning: Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Lars Fridell och Stefan Edwall.
C Val av revisorer: Till revisorer valdes Mikael Johnsson och Tony Aronsson.
D Val av representant till det internationella mötet vid VM i Riga: Till svensk representant på det internationella mötet vid VM i Riga valdes Petter Bengtsson.

§8 Motioner
A
Höj XL-poängen till 40 poäng till segraren istället för 35 och sänk LL-poängen till 25 istället för dagens 30.
Hans Österman, BHK Möllan Rouge

Beslut: Årsmötet beslutade att höja XL-poängen till 45 poäng och låta övriga poängfördelningar vara kvar som idag: SM 65 poäng, SGP 55 poäng, XL 45 poäng, LL 30 poäng och LT 10 poäng.

B
Stadgeändring: "§ 6: Förbundets årsmöte ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 31 maj." Istället för 15 februari och 15 maj som det är nu. Detta för att kunna lägga lag-SM senare och på så sätt förlänga säsongen vid behov.
David Andersson, Atletico Göteborg

Beslut: Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt ovanstående förslag.

C
Regeländring regel 3 Tresekundersregeln: ”Mål som görs inom tre sekunder efter matchstart eller tekning är ogiltiga. Har pucken hela tiden befunnit sig inom räckhåll för centern, tills den kommer in i målgården, för att sedan gå i mål, är mål ogiltigt även efter tre sekunder. Detta gäller även efter målvakts- eller målbursretur.”
Nytt regelförslag: ” Mål som görs inom tre sekunder efter matchstart eller tekning är ogiltiga. Har pucken inte passerat backarnas spår innan den går i mål är mål ogiltigt även efter tre sekunder.”
Henrik Brodin, TK Tigers

Beslut: Enligt ett tidigare beslut ska SBHF sträva efter att de svenska reglerna är identiska med de internationella. Det beslutades således att SBHF ska verka för att ”Tresekundersregeln” ändras i de internationella reglerna enligt ovanstående förslag.

D
Regeländring: ”Efter det att pucken är möjlig att nå, måste den tävlande snarast uträtta något konstruktivt, dock senast inom 5 sekunder.” Byt ut uträtta något konstruktivt till passa eller skjuta.
Petter Bengtsson, BHK Möllan Rouge

Beslut: Årsmötet beslutade att ha kvar regeln som idag, samt invänta regelns utformning i de internationella reglerna.

E
Regeländring regel 8 Nedtryckning av spelare: ”Man bör endast trycka ned spelarna när man själv har pucken. I annat fall ska det ske utan att det påverkar motståndarens spelmöjligheter.”
Tillägg till regeln: ”Man får enbart trycka ner sina egna spelare så länge motståndaren inte önskat något annat.”
Martin Brodin, TK Tigers

Beslut: Årsmötet beslutade att SBHF ska verka för att regeln ”Nedtryckning av spelare” ändras i de internationella reglerna enligt ovanstående förslag

§9 Övriga frågor
Veteranåldern: I dagens tävlingsföreskrifter definieras veteraner som ”alla som fyller 40 år eller mer under det kalenderår säsongen börjar, eller som är 40 år eller mer aktuell tävlingsdag”. Vid VM i Riga får spelare födda 1965 eller tidigare delta. Detta har fått till följd att t ex Thomas Pettersson får delta i VM men inte i VM-kvalet. Årsmötet beslutade att definitionen av veteranåldern ska ändras så att detta undviks i framtiden.

Patrik Danielsson föreslog att man ska få 3 poäng för seger i ett gruppspel. Detta för att få ett mer offensivt spel och förhindra läggmatcher. Årsmötet beslutade att även fortsättningsvis ha kvar 2 poäng för seger.

§10 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Bilaga 1.

Svenska Bordshockeyförbundets Verksamhetsberättelse 2004

Styrelsen har främst bedrivit sin verksamhet via ett debattforum på Internet. Utöver det så var det ett möte i samband med SM i Jönköping i januari och ett i samband med Överum Open i mars.

? Under 2004 har vi bytt ut det gamla traditionella spelschemat med SM + 7 GP mot ett med SM, 2 SGP och 7 XL. På detta sätt har de två tävlingarna som brukar locka mest folk, säsongspremiären och avslutningen, fått högre status än övriga tävlingar.

? Vi har reviderat både reglerna och tävlingsföreskrifterna för att de ska passa bättre till dagens behov.

? Farmarklubbar är ett nytt begrepp inom bordshockeyn. Detta har införts för att flera klubbar ska kunna spela i en lokalliga och att de sen ska kunna spela i samma klubb på stora tävlingar för att öka möjligheterna i Klubb-SBL.

? Vi har infört en bordshockeygala i samband med SM där de som gjort något förtjänstfullt under året hyllas. Under galan hålls även årsmötet vilket gör att intresset för det ökas. En ny utmärkelse som vi infört under året är "Stor Grabb" som går till den som spelat 100 nationella tävlingar. Både Stefan Edwall och Pontus Eriksson nådde denna titel under det gångna året.

? SBHF har skänkt 1000:- till Röda Korsets arbete efter flodvågskatastrofen i Asien.

? SM spelades i Jönköping och lag-SM i Göteborg.

© Copyright 2005 SBHF  |  Uppdaterad: 05-03-16  |  Webmaster: David Andersson