SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 1999-10-30

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 1999-10-30 Plats: Årsta, Stockholm

Närvarande: Rickard Sjöstedt, Jerry Wikström, Peter Östlund, Anna Påhlsson, Kenth Ericsson, David Andersson och Hans Österman (suppl.).

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av nyvalde förbundsordförande Rickard Sjöstedt.

§2 Val av mötesfunktionärer
Rickard Sjöstedt valdes till ordförande och David Andersson valdes till sekreterare.

§3 Diskussion om upplägg av styrelsens arbete och tillvägagångssätt
Rickard föreslog att styrelsen skall ha möten vid varje GP-turnering, om det finns några ledamöter närvarande; fler möten ansåg han vara onödiga. Dessa möten kompletteras med kontinuerlig telefon- och e-postkontakt. Förslaget bifölls.

§4 SM
Förslaget att byta plats på SM och lag-SM diskuterades. Jerry påpekade att en fördel är att majoriteten av alla hockeyspel säljs innan jul, vilket kan få fler deltagare till SM. Hans framförde ett förslag om att en ny lapp skall läggas i hockeyspelskartongerna, som ger gratis deltagande i samtliga SM-klasser för dem som inte varit med innan. Förslaget godkändes, och styrelsen gav Rickard Sjöstedt i uppgift att kontakta Håkan Landsjö om saken.
Kenth påpekade att det kan vara svårt att få ihop lag till lag-SM om detta läggs på hösten, och styrelsen beslutade att låta lag-SM ligga där det ligger i tiden, som säsongens sista tävling. SM ska ändå flyttas till våren, närmare bestämt till februari, så att det ändå blir största möjliga tidsmellanrum mellan de två stora tävlingarna. SM säsongen 2000/2001 kommer att ligga i februari 2001, vilket medför att det inte blir något SM 2000.
Jerry föreslog att SM 2001 skulle förläggas till Lund. Davids genmäle om att SM måste ligga centralt i Sverige för att inte få minskat deltagarantal bifölls. Således kommer styrelsen att sträva efter att få SM centralt, men i nödfall och vid särskilda önskemål om arrangörskap kan undantag ges.

§5 Övriga frågor
a) David frågade om SM-segraren automatiskt går till NM, liksom reglerna var i VM-kvalet förra säsongen. Styrelsen beslutade att så är fallet.

b) Med anledning av en del finnars beteende under helgens tävling, beslutades det att förbundet och arrangörerna måste vara hårdare och stänga av samtliga deltagare som uppträder berusade eller intar alkohol under tävling.

c) Hans frågade hur det ligger till mellan förbundstidningen "Play Off" och Arthur Lindholms "Time Out". Angående en eventuell sammanslagning sade Anna att det inte var aktuellt för tillfället. Hans menade att Time Out måste marknadsföras bättre. David försöker fixa reklam på hemsidan.

d) Hans berättade att STIGA och SBHF för ett par år sedan diskuterat "Bordshockeyns dag". Det beslutades att Rickard ska kontakta Håkan Landsjö på STIGA om saken. Enligt Hans skulle förslaget gå ut på att STIGA marknadsför sitt spel och "Bordshockeyns dag" med annonser och reklam under julruschen, och så en dag går "de 50 första på SBL" ut i leksaksaffärer och reklamspelar.

e) Styrelsen beslutade att samtliga klubbar som är intresserade att arrangera GP/SM/Lag-SM under nästa säsong skall anmäla detta i god tid innan lag-SM 2000, då spelschemat skall vara klart.

§ 6 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson